שירות נגיש בראייה עסקית - ד"ר לירון נתן


שירות נגיש בראייה עסקית

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כרבע מאוכלוסיית ישראל הבוגרת מורכבת מאנשים עם מוגבלויות המפריעות לתפקודם. לאוכלוסייה גדולה זו יכולות כלכליות בלתי מבוטלות וכוח צריכה של שירותים ומוצרים. אולם בשל בעיות של נגישות שירות נמנעים רבים מהם מלצרוך שירותים ומוצרים.

פרט לפגיעה באוכלוסיית לקוחות גדולה זו, יוצאים ארגוני השירות מפסידים. הם אינם ממצים את מלוא הפוטנציאל העסקי הגלום באוכלוסייה זו ומחמיצים הזדמנויות משמעותיות למכירת שירותיהם ומוצריהם.

המאמר פורש את הפוטנציאל העסקי והכלכלי הגלום באוכלוסיית הלקוחות עם מוגבלות ובמעגלים הסובבים אותם (בני משפחה, חברים), כמו גם בטיוב הניהולי, האתי, והמקצועי המגולם בהטמעת תהליכי שירות נגיש בארגון.

לקריאת המאמר המלא, בכתב העת משאבי אנוש: שירות נגיש בראייה עסקית